دانلود (بررسی تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم

به صفحه دانلود فایل (بررسی تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته) خوش آمدید برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید. شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل بررسی تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته را دانلود خواهید کرد

بررسی تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته 210 صفحه با فرمت docx

بررسی تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

فهرست

فصل نخست – کلیات 1

1-1. مقدمه 2

1-2 بیان موضوع 2

1-3. هدف تحقیق و اهمیت آن 3

1-4. سوالات و فرضیه های تحقیق 4

1- 5 . مفاهیم 5

1-5-1 0 واژه 5

1-5-2 0 آموزش 7

1- 5- 3 0 نظریه آموزش 7

1- 5- 4 0 یادگیری 8

1- 5- 5 0 رابطه ی آموزش و یادگیری 9

1-5-6 0 مقایسه آموزش با یادگیری 9

1- 5- 7 0 حوزه های معنایی 10

1-5-8 0 خلاصه 11

فصل دوم : مطالعات پیشین 12

2-1 0 اهمیت واژه و مطالعات انجام شده در زمینه ی آموزش واژه 13

2-2 0 فرایندهای واژه سازی 14

2- 2-1 0 انواع فرایندهای واژه سازی 15

2-2-1-1 0 تصریف 15

2-2-1-2 0 اشتقاق 15

2-2-1-3 0 ترکیب 16

2-2-1-4 0 قرض گیری /وام گیری 16

2-2-1-4-1 0 ترجمه قرضی /عاریتی 16

2-2-1-5 0 گسترش/تعمیم 16

2-2-1-6 0 تخصیص 17

2-2-1-7 0 کوتاه سازی 17

2-2-1-7-1 0 سر واژه سازی 17

2-2-1-7-2 0 اختصار سازی 18

2-2-1-7-3 0 پسین سازی 18

2-2-1-7-4 0 بریدن 18

2- 2- 1- 8 0 تبدیل 18

2-2-2-1-9 0 ادغام / آمیزش 19

2-2-1-10 0 ابداع 19

2-2- 1-11 0 نام آوا 19

2- 2- 1- 12 0 مضاعف سازی 19

2-3- 0 انواع واژه 20

2-3- 1 0 واژه های قاموسی و واژه های دستوری نقش نما 20

2-3-2 0 واژه های دریافتی و واژه های تولیدی 21

2-4- 0 سیر تحول واژه 22

2-4-1 0 دوره ی بی توجهی به واژه 23

2-4-2 0 دلایل بی توجهی به آموزش واژه در گذشته 25

2-4-3 0 دوره ی توجه 26

2-4-4 0دوره ی پیشرفت 28

2-5 0 یادگیری واژه 29

2-5-1 0 مراحل یادگیری واژه 30

2-6 0 اصول اساسی در آموزش زبان 32

2-7 0 راهکارهای یادگیری و یاد آوری 33

2-7-1 0 انواع راهکارهای یادگیری 34

2-8 0 عوامل درون واژه ای موثر بر یادگیری واژه 35

2-9 0 انواع راهکارهای یادگیری واژه 35

2-9-1 0 راهکارهای مبتنی بر تکرار واژه / معنای واژه 36

2-9-2 0 راهکارهای مبتنی برتجزیه و تحلیل ویژگی واژه 37

2-9-3 0راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل ساده 38

2-9-4 0 راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل پیچیده 38

2-10 0 روش یارگیری حافظه 39

2-11 0 آموزش واژه 40

2-12 0 روش ها آموزش واژه 40

2-2-1 0 روش مستقیم و روش غیر مستقیم 41

2-12- 1-1 0 روش مستقیم 42

2- 12-1-1-1 0 آموزش راهکارها 42

2-12-1- 1- 2 0 گسترش واژه + آموزش صریح 42

2-12-1-1-3 0 فعالیت های کلاس 42

2-12-1-2 0 روش غیر مستقیم 43

2-12-1-2-1 0 متن به تنهایی 43

2-12-2-1 0 فعالیت های برنامه ریزی نشده 43

2-12- 2- 2 0 فعالیت های برنامه ریزی شده روش های آموزش واژه 44

2-12-2-2 -1 0 آموزش واژگان غیر فعال 44

2-12-2-2-1-1 0 تکرار 45

2-12-2-2-1-2 0 روش های جفت پیوسته 45

2-12-2-2-1-3 0 فهرست واژه 46

2-12-2-2-1-4 0 روش واژه کلیدی 47

2-12-2-2-1-5 0 روش ترجمه 49

2-12-2-2-1-6 0 آموزش با کمک روابط واژگانی 50

2-12- 2-2-1-7 0 ارائه ی تصویر 51

2-12-2-2-1-8 0 اجرای نمایش 51

2-12- 2-2-1-9 0 خانواده های واژگانی 52

2-12-2-2-1-10 0 روش های معنایی 52

2-12-2-2-1-10-1 0 روش حوزه های معنایی 52

2-12-2-2-1-10-2 0 تجزیه و تحلیل مولفه های معنایی 54

2-12-2-2-1-11 0 روش شاگرد محوری : دفترچه ی واژگانی 55

2-12-2-2-1-12 0 کاربرد فرهنگ 55

2-12-2-2-1-13 0 یادگیری واژه از طریق بافت 56

2-12-2-2-2 0 آموزش واژگان فعال 58

2-12-2-2-2-1 0 روش سلسه مورسیا و روزن ویگ 59

2-12-2-2-2-2 0 روش پیجین سازی 60

2-12-2-2-2-3 0 روش لوکاس 61

2-13 0 تعداد واژه 61

2-14 0 انتخاب واژه 62

2-15 0 معیارهای انتخاب واژه 63

2-16 0 ارائه ی واژه 65

2-17 0 وسایل کمک آموزش دیداری و یادگیری 66

2-18 0 ملاحظات معنی شناختی 67

2-18-1 0 معنی شناسی ساختاری 67

2-18-2 0 حوزه های معنایی 67

2-18-3 0 انواع حوزه های معنایی 69

2-18-4 0 روابط معنایی 70

2-18-4-1 0 هم معنایی 71

2-18-4-2 0 شمول معنایی 71

2-18-4-3 0 با هم آیی 71

2-18-4-4 0 رابطه جزء –کل 72

2-18-4-5 0 تباین معنایی 72

2-18-4-6 0 تقابل معنایی 73

2-19 0 ملاحظات روانشناسی زبان 74

2-19-1 0 حافظه 74

2-19-1-1 0 انواع حافظه 75

2-9-1-1-1 0 حافظه کوتاه مدت 75

2-9-1-1-2 0 حافظه بلند مدت 76

2-19-1-1-3 0 حافظه معناشناسی 77

2-20 0 واژگان 77

2-20-1 0 واژگان ذهنی 78

2-20-2 0 سازماندهی واژگان ذهنی 79

2-20-3 . اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی 81

2-21 0 اصول آموزش واژه 82

2-22 0 خلاصه 85

فصل سوم : تهیه و تدوین متن های آموزش واژه 86

3-1 0 مقدمه 87

3-2 0 نحوه ی انتخاب واحدهای درسی واژه ها ساختارها 87

3-2-1 0 چگونگی انتخاب عنوان واحدهای درسی 87

3-2-2 0 نحوه ی انتخاب ساختارها 87

3-3 0 ملاحظات کلی 88

3-3-1 0 اطلاعات مربوط به زبان آموز 89

3-3-2 0 اطلاعات مربوط به شرح درس 90

3-3-3 0 اطلاعات آموزش 90

3-4 0 ساختار کلی واحدهای درسی 90

3-4-1 0 مرحله پیش از خواندن 91

3-4-1-1 0 تصویر 92

3-4-1-2 0 پرسش 92

3-4-2 0 مرحله خواندن 93

3-4-3 0 مرحله پس از خواندن 93

3-4-3-1 0 سوال های درک مطلب 94

3-4-3-2 0 تمرین کاربرد واژه 95

3-4-3-3 0 تمرین باهم آوایی 95

3-4-3-4 0 تمرین تطبیقی 95

3-4-3-5 0 تمرین واژه های مترادف و متضاد 96

3-4-3-6 0 متن های خواندنی 96

3-4-3-7 0 تمرین شبکه ی واژگانی 97

3-4-3-8 0 تمرین گروهی 97

3-4-3-9 0 تمرین های تصویری 97

3-4-3-10 0 تکلیف 97

3-4-3-11 0 تمرین مربوط به مراحل انجام یک کار 98

3-4-3-12 0 تمرین های دیگر 98

3-5 0 خلاصه 99

فصل چهارم : متن های آموزش واژه 100

4-1 0 سهراب سپهری 101

4-2 0 گل آقا 107

4-3 0 چغازنبیل 113

4-4 0 زبان آموزی میمون ها 120

4-5 0 پست 126

4-6 0 سال نو 134

4-7 0 فرودگاه 143

4-8 0 طلای سرخ ایران 150

4-9 0 جهانگردی چیست ؟ جهانگرد کیست ؟ 156

4-10 0 بوی خوش چای 162

4-11 0 خلاصه 167

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه 168

5-1 0 خلاصه و نتیجه 169

5-2 0 موضوعاتی برای تحقیق 172

منابع 173

منابع فارسی 174

منابع انگلیسی 176

واژه نامه 181

فارسی – انگلیسی 182

انگلیسی – فارسی 186

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

مطالب تصادفی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *